Oferta

Oferta


Spółka ZBK Trzebiatów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferuje pakiety usług administracyjnych starannie dobieranych do specyfiki nieruchomości, w których standardzie mieści się:

 

Organizacja wspólnoty mieszkaniowej przejętej w zarządzanie

Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a oferowana usługa ma na celu sformalizowanie jej istnienia i obejmuje

 • Wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji Regon;
 • Wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP;
 • Utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał.

Czynności związane z obsługą wspólnoty mieszkaniowej i jej członków

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie ewidencji właścicieli lokali;
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 • Ubezpieczenie wspólnot;
 • Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych;

Czynności związane z obsługą rachunkową wspólnoty mieszkaniowej

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosownymi uchwałami;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych [w formie planów rzeczowo-finansowych] i korekt tych planów;
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów odbywałyby się w ustalonych odstępach czasu) , funduszu remontowego;
 • Obsługa związana z bankiem.

Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;
 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.

Zasady współpracy ze wspólnotą i obowiązki zarządcy

 • Stały kontakt z właścicielami lokali;
 • Dyspozycyjność administratora;
 • Stały kontakt i wymiana informacji pomiędzy członkami Wspólnoty i zarządcą przez e-mail, telefon;
 • Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Działanie w celu powiększenia pożytków Wspólnoty, szczególnie z tytułu wynajmowania części nieruchomości wspólnej i reklam;

Po zapoznaniu się z nieruchomością i przekazaniu nam dodatkowych informacji, przedstawimy Państwu szczegółową ofertę dostosowaną tak pod względem zakresu jak i ceny, do Państwa indywidualnych wymagań.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Uczciwość jaką gwarantujemy to oszczędność środków własnych i bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonej.